Algemene-voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Clickdvd.nl

Deze voorwaarden betreffen het gebruik van Clickdvd.nl als bestel- en aanbiedsite voor DVD’s en andere (media-)producten en tevens de condities waaronder Clickdvd.nl leveringen verzorgt.
Clickdvd.nl geeft een verkoopplatform aan producten die niet eenvoudig in “de winkel”te verkrijgen zijn, maar naar onze mening wel de moeite waard zijn om aan te bieden aan de consument.
Vergelijkt u Clickdvd.nl dan ook niet met de grote aanbieders van gedrukt en geperst entertainment, maar gebruik deze site om producten aan te schaffen die er worden aangeboden (snuffel ons aanbod op uw gemak door) als u het aanbod pleziert of om product aan te bieden via ons ( wij behouden ons het recht voor om producten te weigeren zonder opgaaf van redenen).

Clickdvd.nl is een activiteit van ParOVisie B.V. Postbus 2232, 2301 CE Leiden.
Correspondentie uitsluitend via dit adres of de aangegeven buttons voor contact per email.

Bestelling
In de rubriek klantenservice geven wij aanwijzingen hoe u een bestelling bij ons kunt plaatsen en tevens uitleg hoe wij een bestelling afhandelen, deze aanwijzingen vormen een integraal onderdeel van onze algemene voorwaarden. Wij raden u aan hier goed kennis van te nemen.

Een bestelling wordt door ons uitsluitend in behandeling genomen als wordt voldaan aan de volgende punten:

 1. de adres en contactgegevens zijn gedurende de procedure compleet en correct ingevuld.
 2. Betaling van het juiste (volledige) bedrag op één van de aangegeven manieren is door ons ontvangen.

Levering

 1. Wij leveren door ons aangeboden producten uit voorraad.
 2. uitgaande van punt 1 leveren wij de derde werkdag na bestelling en ontvangst van de betaling uw bestelling aan bij TNT post, zodat u normaliter binnen 5-7 werkdagen uw bestelling zult ontvangen.
 3. Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat wij bepaalde producten niet op voorraad hebben, wij sturen u bericht indien wij NIET binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling en betaling kunnen leveren. Daarbij geven wij aan op welke termijn wel geleverd gaat worden.Wij behouden ons het recht van levering voor indien wij binnen 10 werkdagen alsnog kunnen leveren. Indien u dat wenst kunt u in dat geval de bestelling annuleren en krijgt u van ons direct uw betaling teruggestort.
 4. In het onder 3 genoemde geval zullen wij bestellingen bestaande uit meerdere producten eventueel splitsen in een eerste levering van die producten die wel op voorraad zijn en een nalevering van niet voorradig product.
 5. wij onderscheiden buspost (1 a 2 producten) die worden afgeleverd via de brievenbus en pakketpost die persoonlijk wordt aangeboden
 6. Levering geschiedt op het door u aangegeven adres
 7. Indien op het aangegeven adres op het moment van aanbieden van pakketpost niemand aanwezig is volgen wij de normale procedure van door ons ingeschakelde bezorgdienst om de levering te garanderen; wij verwijzen dan ook naar de voorwaarden van TNT post of alternatieve bezorgdienst betreffende de werking van deze dienst
 8. levering geschiedt franco: U hoeft dus nooit iets aan bezorgers te betalen bij de aflevering van onze levering
 9. Vanaf het moment van aflevering bij TNT post (door ons) van uw bestelling is het gekochte voor risico van de wederpartij
 10. Eventuele beschadiging van onze zending dient onmiddellijk aan ons te worden gemeld op de in het onderdeel Klantenservice aangegeven wijze. In het geval van belpost direct melding maken bij de bezorger.
 11. Wij behouden ons het recht voor om levering door een andere vervoerder te laten verzorgen
 12. Indien u dat wenst en eventuele meerkosten voor uw rekening neemt kan bezorging op een door u aan te geven afwijkende wijze worden geregeld. Gebruik de contactbutton, graag wel vooraf (voor dat u betaald) met ons afstemmen, in verband met de kosten.

Aansprakelijkheid

 1. Indien een door ons geleverd product ,mits op algemeen aanvaardbare normale wijze in gebruik genomen, niet correct werkt, zullen wij alles wat in redelijkheid van ons verwacht mag worden doen om het product door een goed werkend exemplaar te vervangen.
 2. In geval van de onder 1. genoemde situatie dient u het geleverde (op ons verzoek) eerst aan ons retour te zenden, dit op door ons aan te geven wijze.
 3. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voorzover die niet in de wet geregeld is.
 4. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende bestelling nooit te boven gaan.
 5. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade ,van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 6. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 7. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen eventuele aanspraken van de wederpartij en/ of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en /of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Tenslotte
Clickdvd.nl wil graag zaken doen op een leuke en eerlijke manier.
Bovengenoemde voorwaarden zijn enerzijds om aan te geven hoe wij dit denken te moeten doen en anderzijds om ons te wapenen tegen lieden die menen dat het anders dan in redelijkheid moet gaan.

Wij clicken op een goede relatie met onze afnemers.